ค้นหา :
 
022/2562   อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ผอ. ณ ห้องประชุม อ.เวียงสระ) 15 ม.ค. 2562 บุคคล  
020/2562   อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 14 ม.ค. 2562 บุคคล  
019/2562   อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 14 ม.ค. 2562 บุคคล  
018/2562   อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 11 ม.ค. 2562 บุคคล  
017/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET กิจกรรมการสอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่6 11 ม.ค. 2562 วิชาการ  
016/2562   ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ครูอรสุมา 10 ม.ค. 2562 บุคคล  
015/2562   ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ผู้อำนวยการ) ณ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 09 ม.ค. 2562 บุคคล  
014/2562   ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (ผู้อำนวยการ) ณ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 08 ม.ค. 2562 บุคคล  
013/2562   ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ครูเปรมทิพย์ ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 08 ม.ค. 2562 บุคคล  
012/2562   ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (รองจันทนี) ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย 07 ม.ค. 2562 บุคคล