ค้นหา :
 
229/2562   การแต่งตั้งผู้บริหารประจำวัน 14 พ.ค. 2562 บริหารทั่วไป  
228/2562   การแต่งตั้งผู้บริหารประจำอาคารเรียน 14 พ.ค. 2562 บริหารทั่วไป  
226/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน สู่มาตรฐานสากล OBECQA 14 พ.ค. 2562 วิชาการ  
224/2562   เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 2562 กิจการนักเรียน  
223/2562   เรื่อง แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้นและคุณครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 13 พ.ค. 2562 กิจการนักเรียน  
202/2562   แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 02 พ.ค. 2562 บริหารทั่วไป  
200/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 02 เม.ย. 2562 บริหารทั่วไป  
191/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562 30 เม.ย. 2562 วิชาการ  
188/2562   แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนพฤษภาคม 2562 01 พ.ค. 2562 บริหารทั่วไป  
180/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีกำรศึกษา 2562 11 เม.ย. 2562 กิจการนักเรียน