ค้นหา :
 
625/2562   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 16 ธ.ค. 2562 กิจการนักเรียน  
540/2562   แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 01 พ.ย. 2562 กิจการนักเรียน  
538/2562   แต่งตั้งครูหัวหน้าระดับชั้นและคุณครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 01 พ.ย. 2562 กิจการนักเรียน  
535/2562   คำสั่งที่ ๕๓๕ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือน พฤศจิกายน ๖๒ 30 ก.ย. 2562 บริหารทั่วไป  
482/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ วัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ก.ย. 2562 บุคคล  
476/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ก.ย. 2562 บุคคล  
474/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องเกียรติยศ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ก.ย. 2562 บุคคล  
473/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 ก.ย. 2562 บุคคล  
472/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 ก.ย. 2562 บุคคล  
468/2562   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ณ ห้องสำนักอำนวยการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 ก.ย. 2562 บุคคล