จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 : 2082 คน