จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 : 2196 คน