จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : 2196 คน