จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 : 2196 คน