ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 02 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 02 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 : 477 คน