ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 04 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 : 445 คน