ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 03 เดือน พ.ศ. 2564 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 03 เดือน พ.ศ. 2564 : 445 คน