ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 11 เดือน พ.ศ. 2563 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 11 เดือน พ.ศ. 2563 : 444 คน