ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียนทั้งหมด ในวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 0 คน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเวียงสระทั้งหมด 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 268 คน