ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเวียงสระ อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา  2564
ช่วงวันที่รับสมัคร
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว
ลำดับ
 หัวข้อ
เพิ่มเติม
1
2
3

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ได้ตั้งแต่
  วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 08.00 - 16.30 น. เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดตามใบสมัครให้ถูกต้อง และเป็นความจริง ตามหลักฐานทางราชการ
 • Upload รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว และไม่เกิน 2 MB
 • Upload รูปหลักฐานผลการเรียน ขนาดไม่เกิน 2 MB
 • พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อใช้ในการเข้าสอบ
  *เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงลำดับจากการอนุมัติ
 • ติดต่อสอบถาม หรือ นายสุธน ภักดี 089-4653316
 • (เฉพาะปัญหาการสมัครสอบเข้าเรียนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น)
 • ระเบียบการสมัครสอบม.1
 • ระเบียบการสมัครสอบม.4
 • ตารางสอบ

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

 • สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
 • ปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงิน
 • บัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน
 • ดินสอ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ

 • ข้อห้ามสำหรับการสอบ
 • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา
 • ไม่อนุญาตให้นำปากกาลบคำผิดเข้าห้องสอบ
 •  

  ตารางสอบม.1 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

  ม.1
  เวลา
   
  วิชาที่สอบ
  ห้องสอบ
  08.30 - 10.20 น
  -คณิตศาสตร์ แบบเลือกตอบ 20 คะแนน, เขียนตอบ 5 คะแนน
  -วิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบ 25 คะแนน
  -ภาษาไทย แบบเลือกตอบ 25 คะแนน
  -ประวัติศาสตร์ แบบเลือกตอบ 25 คะแนน
  อาคารเรียน 3
  ห้อง 331-336
  10.20 - 11.00 น.
  -ภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ 40 คะแนน, เขียนตอบ 10 คะแนน
  อาคารเรียน 3
  ห้อง 331-336
  11.00 - 11.40 น.
  พักกลางวัน
  11.40 น. เป็นต้นไป
  สอบสัมภาษณ์ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
  นักเรียนต้องนำผู้ปกครองตัวจริง มาพร้อมกับนักเรียนด้วย
  อาคารเรียน 3
  ห้อง 331-336

  ตารางสอบม.4 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

  ม.4
  เวลา
   
  วิชาที่สอบ
  ห้องสอบ
  09.00 - 12.00 น
  -วิทยาศาสตร์ แบบเลือกตอบ 30 คะแนน, เขียนตอบ 10 คะแนน
  -คณิตศาสตร์ แบบเลือกตอบ 40 คะแนน
  -ภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ 20 คะแนน
  ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
  อาคารเรียน 3
  ห้อง 331-336

  รับสมัคร

 • วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 - วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
 • สมัครสอบม.1
 • สมัครสอบม.4
 • ประกาศรายชื่อ

 • วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
 • www.wsra.ac.th
 • https://www.facebook.com/wiengsaschool
 • สอบคัดเลือก

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ
 • ประกาศผล

 • ม.1 - วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ
 • รายงานตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ
 • มอบตัว

 • ม.1 - วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • ม.4 - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
 • เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงสระ

 • สถิติการสมัครระดับ ม.1

  สถิติ
  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  19 มี.ค. 64
  20 มี.ค. 64
  21 มี.ค. 64
  22 มี.ค. 64
  23 มี.ค. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ในเขต
  นอกเขต
  รวม
  ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program)
  30
  1
  30
  11
  11
  22
  12
  7
  19
  6
  2
  8
  14
  3
  17
  8
  8
  16
  51
  31
  82
  รวม
  1
  30
  11
  11
  22
  12
  7
  19
  6
  2
  8
  14
  3
  17
  8
  8
  16
  51
  31
  82

  สถิติการสมัครระดับ ม.4

  สถิติ
  เกณฑ์ นร./ห้อง
  เกณฑ์
  นร./ห้อง
  ห้อง
  นักเรียน
  (คน)
  19 มี.ค. 64
  20 มี.ค. 64
  21 มี.ค. 64
  22 มี.ค. 64
  23 มี.ค. 64
  รวมทั้งสิ้น
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  รร.อื่น
  รวม
  ม.3
  เดิม
  ม.3
  ใหม่
  รวม
  ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted)
  35
  1
  35
  2
  4
  6
  1
  2
  3
  9
  2
  11
  7
  7
  16
  4
  20
  35
  12
  47
  รวม
  1
  35
  2
  4
  6
  1
  2
  3
  9
  2
  11
  7
  7
  16
  4
  20
  35
  12
  47
 • Copyright © ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเวียงสระ อ. เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนาระบบ:สุธน ภักดี โทร. 089-4653316